RUYİAD - Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği Dernek Tüzüğü (01.12.2007)

RUYİAD RUMELİ YÖNETİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 
DERNEĞİN ADI :
Madde 1 : Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği -(Kısa adı : RUYİAD)
DERNEĞİN MERKEZİ :
Madde 2 : Derneğin merkezi İstanbul ilidir.
DERNEĞİN AMACI :
Madde 3 : Derneğin amacı; Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun olarak, yönetici ve iş adamlarının liderlikvasıflarını, sosyal sorumluluklarını, örf ve adetlerin devamını sağlayarak dayanışma ruhunu arttırmak, toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI :
Madde 4 : Dernek; amacının gerçekleştirilmesi konusunda, gerekli toplantı, gösteri, gezi, sergi ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar yaptırabilir, bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapabilir veya yaptırabilir.
Dernek; dayanışma amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunabilir.
Dernek; merkez binası, lokal ve tesisleri için taşınmazlar edinebilir, kiralayabilir, satın alabilir veya satabilir, kiraya verebilir, işletmeye verebilir veya işletebilir,
Dernek; kooperatif kurabilir ve vakıf oluşturabilir.
Dernek; amacını gerçekleştirmek için şirket kurabilir, kurulmuş bir şirkete ortak olabilir veya ticari faaliyette bulunabilir.
Dernek; bu Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere ülke çapında veya uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt içinde veya dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt içi veya dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
Dernek; bu Tüzükte yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
Dernek; amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ile aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere plâtform oluşturabilir.
     DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ :  Üyelik :
Madde 5 : Derneğin amaçlarını kabul eden Rumeli kökenli gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.
  
Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip ve yirmibeş yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları sürekli ve süreli olarak kısıtlanmamış olmaları gereklidir.
  
Dernek üyelerinin; işi, mesleği veya görevi ile kamuoyunda saygınlık uyandıran, ticari ve sınai faaliyette bulunan, iş adamı, sanayici veya yönetici olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan, kamu veya özel sektörde görev yapmış gerçek kişiler olması gerekir.
  
Derneğe üye olabilmek için yazılı olarak başvurmak ve dernekte bir yılını doldurmuş 3 (üç) üye tarafından takdim edilmek gerekir. Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından en çok 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
  
Derneğe ticari kuruluşlar dışında, derneğin kuruluş amacı ile aynı doğrultuda hizmet eden diğer tüzel kişiler de üye olabilir.

Yönetim Kurulu, derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda büyük çaba ve yararlığı bulunan, yaşamında çevresine ve topluma büyük hizmetler, eserler sunmuş ve önemli görevlerde bulunmuş kişiler ile Rumeli dernek veya vakıflarının başkanlarına, başkanlık yaptıkları süre için geçerli olmak üzere onursal (fahri) üyelik verebilir.    Üyelikten Çıkma :  Madde 6 : Hiç kimse üye olmaya yada kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa edecek üyelerin, taleplerini Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri gereklidir.
  
     Üyelikten Çıkarılma :  Madde 7 : Dernek Yönetim Kurulu;
  
a) Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanların,
b) Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunanların,
c) Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkanların,
d) Dernek Başkanını, Konsey, Kurul ve Komite üyelerini küçük düşürücü, kötü zan altında bırakıcı, mesnetsiz söyleyiş ve davranışta bulunanların,
e) Dernek tüzüğüne, yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymayanların,
f) Üst üste yazılı iki ihtara rağmen, 30 (0tuz) gün içinde aidat borcunu ödemeyenlerin,
g) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenlerin, (bu suç af kanunu kapsamına alınsa dahi)

üyelikten çıkarılmalarına karar verir. Dernek Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarılma kararını salt çoğunluk ile verir. Çıkarılma kararı yazılı olarak üyeye bildirilir.

Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür. İtirazın kararı bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.     Üyelerin Hakları :  Madde 8 : Dernek üyeliğinde 6 (altı) ayını doldurmuş üye, Genel Kurulda oy kullanabilir. Her üyenin Genel Kurulda 1 (bir) oy hakkı vardır .Üyelerin oy kullanması asli görevleridir. Aidatını Genel Kurul tarihine kadar ödememiş üye, Genel Kurulda oy kullanamaz. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy kullanma hakkı yoktur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Genel kurul tarihinden en geç 3 (üç) gün önce, Tüzel kişi adına kimin oy kullanacağı dernek merkezine yazılı olarak bildirilir. Acil durumlar dışında bu oy kullanacak kişide değişiklik yapılamaz. Tüzel kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.     DERNEĞİN ANA ORGANLARI :  Madde 9 : Derneğin aşağıdaki organları vardır.

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
e) Onur ve Danışma Kurulu  
f) Yüksek İstişare Konseyi      GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI :  Niteliği ve Oluşumu :

Madde 10 : Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; dernek tüzüğüne göre toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı :

Madde 11:  Olağan genel kurul toplantıları en geç 3 (üç) yılda bir, Ocak ayı içinde yapılır. Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Çağrı Usulü :

Madde 12: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtir bir yazı ile, PTT kanalıyla veya bir gazetede ilan edilerek veya elektronik posta yoluyla ya da derneğin web sitesinde ilan edilmek yöntemlerinden biri veya birkaçının uygulanması suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 (bir) haftadan az olamaz.

Toplantı başka nedenlerle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılmasını gerektiren sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı çağrısının yapıldığı şekilde ikinci bir ilanla üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren, en geç 2 (iki) ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Toplantı Yeri :

Madde 13: Dernek genel kurul toplantıları, yönetim kurulunun belirleyeceği tarih, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul toplantıları; dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz. 

Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 14: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Yapılış Usulü :

Madde 15 : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakki bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı; yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere; 1 (bir) Başkan, yeteri kadar Başkan Yardımcısı ve 1 (bir) yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması, Divan Başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda her üyenin 1 (bir) oy hakki vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, yardımcıları ve yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler, yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Derneğin açılmış olan şubeleri varsa; şube olağan genel kurul toplantılarını, Genel merkez olağan genel kurulu toplantısından en az 2 (iki) ay önce tamamlamak ve şube genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini, toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde; mahallin en büyük mülki amirliğine ve dernek genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Toplantıda Görüşülecek Konular : 

Madde 16: Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi istenen konuların; gündeme alınması hususunda divan başkanı oylama yapar. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile gündeme ek yapılabilir.Gündeme eklenmeyen bir konunun gündeme alınmasının tekrardan teklifi halinde teklif görüşülmeden geçilir.   GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Madde 17 : Derneğin aşağıdaki organları vardır.Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülür ve karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, bu gaye doğrultusunda aidat ödeyebilmesi ve Yönetim Kurulunun buna yetkili kılınması,
g) Derneğin fesih edilmesi,
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
i) Şirket kurulması, kurulmuş bir şirkete ortak olunması ve ticari faaliyette bulunması konusunda karar alınması,
j) Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açılması, yurt dışında dernek ve üst kuruluş kurulması veya kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
k) Platform oluşturulmasına, sandık kurulmasına, okul ve yurt açılmasına karar verilmesi,
l) Yönetim Kurulunun, Genel Kuruldan yetki almadan harcama yapabileceği miktarının; YTL olarak belirlenmesi,
m) Taşınmaz mal alımı konusunda Yönetim Kurulunun görevlendirilmesi,
n) Kooperatif kurulması veya vakıf oluşturulmasına karar verilmesi

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

Madde 18: Oylar gizli olarak kullanılır. Gizli oylar; mühürlenmiş zarf ve oy pusulalarının, içi boş olduğu görülerek kapatılmış ve mühürlenmiş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Seçimlerde oylar, sadece boş oy pusulaları veya basılı oy pusulaları ile kullanılır.

Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, boş oy pusulalarının çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine, istediği kişilerin adlarını yazabilirler.

Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, her organın asil ve yedek üye bölümüne yarıdan fazla ad yazılması zorunludur. Tüzükte belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa, yukarıdan aşağıya doğru sayılarak, fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır.

Bir zarfın içinden aynı adları ihtiva eden birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa biri geçerli sayılır, diğerleri imha edilir, durum tutanağa geçirilir. İçinde ayrı adları ihtiva eden iki ayrı liste çıkan zarflar geçersiz sayılır. Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandığı, Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılarak, çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan oy zarfları veya pusulalarının sayısı Genel Kurulda oy kullanmış üyelerin sayısından fazla ise, zarfların veya oy pusulalarının arasından gelişigüzel fazla zarf veya oy pusulası alınarak, açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçirilir.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve aşağıda yazılı ekler, yönetim kurulu başkanı tarafından, mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası, yönetim kurulunca imzalanmış örneği.    DERNEK ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYILARI İLE SEÇİM ŞEKLİ :  YÖNETİM KURULU:

Madde 19 : Yönetim kurulu, genel kurulun dernek üyeleri arasından üç yıl için seçeceği 13 (on üç) asıl ve 13 (on üç) yedek üyeden meydana gelir.

Yönetim kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda görev bölümü yaparak kendi arasından bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı ve bir genel sayman üye seçer. Müddeti biten başkan ve üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Başkanlık divanı adı verilen yönetim kurulunun bu üyeleri, dernek icra kurulunda görev yapar.

Başkan yardımcılarının sırasını ve görevlerini, başkan belirler. Yönetim kurulu üyeliğinde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

a) Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verebilir,
b) Derneğin; Basın ve Halkla İlişkiler, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler, Gençlik ve Eğitim, Dış İlişkiler ve Lobi, Ekonomik ve Mali İşler, Üye Değerlendirme ve Üye İlişkileri komitelerini ve Dernek İcra Kurulunu oluşturur. Gerekli gördüğü takdirde, ilave organlar da kurabilir.
c) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırır, şubelerin görev ve yetkilerini tüzük çerçevesinde belirler ve şube kurucularına yetki verir,
d) Taşınmaz mal kiralanmasına veya mevcut taşınmaz malların işletmeye verilmesine karar verir,
e) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin muhasebe işlemlerini yapar ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak, Olağan Genel Kurula sunar.
f) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 (on) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.
g) Derneğin Yüksek İstişare Konseyi ile Onur ve Danışma Kurulu üyelerini belirler.
h) Dernekler kanununa ve dernek amaçlarına uygun yatırımlarda bulunur.
i) Dernek yararına çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler, yurtiçinde ve yurtdışında eğitim ve sosyal amaçlı projeler geliştirir, proje finansmanı sağlamak için ulusal ve uluslararası fonlardan istifade eder, bu amaçla sivil toplum kuruluşları ile sosyal, kültürel, ekonomik ilişkiler kurar.
j) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar.

Yönetim kurulu ayda en az 1 (bir) kez, önceden kararlaştırılacak yer, gün, saat ve gündemle toplanır. Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması :

Madde 20 Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağısına düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde toplantıya çağırılır.

İcra Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Madde 21 : Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları uygulamakla yükümlüdür. Dernek Başkanlık Divanı bu kurulun tabii üyesidir. Diğer üyeleri, ihtiyaca göre yönetim kurulunca seçilir. Toplantı zaman, yer ve konularını kendisi belirler.    DENETLEME KURULU :  Madde 22: Denetleme kurulu, genel kurulun dernek üyeleri arasından 3 (üç) yıl için seçeceği 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden meydana gelir. Denetleme kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda görev bölümü yaparak kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısını seçer.

Denetleme kurulu,   denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar, sonucu bir rapor halinde, her 1 (bir) yıllık dönem sonunda yönetim kuruluna ve toplandığında da olağan genel kurula sunar.

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri;

a) Derneğin bütün hesaplarını inceler ve denetler,
b) Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu kontrol eder,
c) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu , Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar,
d) Görev ve yetki alanına giren, önemli gördüğü konu hakkında, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını, tüzük esaslarına göre Yönetim Kurulundan ister.
e) Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, bu kurulun toplantılarına katılır.
f) Denetleme Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararını, 2/3 (üçte iki) çoğunluk ile almak zorundadır.    DİSİPLİN KURULU :  Madde 23: Disiplin kurulu, genel kurulun dernek üyeleri arasından 3 (üç) yıl için seçeceği 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden meydana gelir. Disiplin kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda görev bölümü yaparak kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısını seçer.

Disiplin kurulunun görevi;

Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca, “Üyelikten Çıkarılma” konuları hakkında karar alır ve üyeleri genel disiplin konularında uyarır. Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, bu kurulun toplantılarına katılır.    ONUR VE DANIŞMA KURULU :  Madde 24: İlim ve İş dünyasındaki özel kişilerden layık görülenlere; Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 (üçte iki) çoğunluk kararı ile bu kurul üyeliği verilir. Onur ve Danışma Kurulu üyeleri; derneğin gelişmesi ve geleceğe ait planlarının oluşturulmasında öncülük yapar.Yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde önerilerde bulunur. Dernek amaçlarının gerçekleşmesine destek sağlar.

Onur ve Danışma Kurulu üyeleri asıl ve onursal üyelerden oluşur. Onursal üyeler Genel kurulun toplantı ve müzakerelerine iştirak etmekle beraber, oy kullanamazlar.    YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ :  Madde 25 : Yüksek İstişare Konseyi, derneğin en yüksek danışma organıdır. Konsey, Türk ekonomisi ve çalışma hayatında önemli görevler üstlenmiş, engin bilgi ve tecrübeleri ile ülkesine ve topluma önemli katkı sağlamış, derneğin asıl ve onursal üyeleri arasından Yönetim Kurulu’nun 2/3 (üçte iki) çoğunluk kararı ile seçilen kişilerden teşekkül eder.

Konsey Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri, görüş ve önerilerini, Yönetim Kuruluna bildirir.    DERNEĞİN DİĞER ORGANLARI :  Madde 26 : Yönetim Kurulu, aşağıda görevleri belirtilen Komiteleri; derneğin esas organlarında görev alan üyeler ile konusunda uzmanlaşmış veya ilgili üye ve danışmanlarından istifade ile teşekkül ettirir. Gerek gördüğü takdirde, dernekte aşağıdaki  komiteler dışında da organlar oluşturur.

Komiteler, kendi görev yönergelerini , programlarını yapar ve yönetim kurulunun onayını müteakip uygularlar.

a) Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi : Derneğin basın- yayın ve kamu oyu ile olan ilişkilerini düzenler.
b) Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komitesi : Dernek üyelerinin sosyal dayanışmalarını sağlar, gezi,sergi, toplantı gibi kültürel etkinlikler planlar ve icra eder.
c) Gençlik ve Eğitim Komitesi :  Gençlik ve eğitim sorunlarının üzerine eğilir, gençlere ve ailelere yönelik programlar yapar. Dernek amaçlarına uygun güncel konularda araştırma ve incelemeler yapılmasını teşvik eder.
d) Dış İlişkiler ve Lobi Komitesi : Türkiye'nin ve derneğimizin yurt dışı tanıtımı, uluslar arası ilişkileri ve lobisi konusunda faaliyet gösterir.
e) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi : Ülkemizi ilgilendiren ekonomik ve mali konularda, üyeleri aydınlatır ve üyeler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek tedbirleri alır.
f) Üye Değerlendirme ve Üye İlişkileri Komitesi: Derneğimize başvuruda bulunan kişileri, her yönü ile inceleme ve değerlendirmeye tabi tutar, komitenin tavsiye niteliğindeki kararlarını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Üyelerin dernek ile ilişkilerini sürdürür ve geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulunun oluşturacağı komite veya kurullarda görev alan üyelerden; bu komite veya kurul toplantılarına yazılı (faks veya PTT) mazeretsiz, 2 (iki) toplantı üst üste katılmayanların komite üyelikleri sona erer.

Dernek konsey, kurul ve komitelerine; Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.    YILLIK AİDAT MİKTARI VE GELİR KAYNAKLARI :  Yıllık Aidat Miktarı :

Madde 27: Yönetim Kurulu tahmini bütçe ile birlikte, üye giriş bağışı ve yıllık aidat miktarını, her yıl yeniden tespit eder ve üyelere duyurur. Aidat ödemesi yapılmamış geçmiş yılların miktarı, ödemenin yapıldığı yılın aidat bedeli üzerinden yapılır. Yıllık aidat; peşin veya iki eşit taksitte tahsil edilir.

Üye giriş bağışı, giriş tarihindeki yıllık üye aidat bedelinin 3 (üç) katından az olamaz. Giriş bağış aidatı giriş işleminden önce tahsil edilir. Onursal üyeler derneğe giriş bağışı ve üyelik aidatı ödemeye zorlanamaz. Yönetim kurulu 2/3 (üçte iki) çoğunluk kararı ile asıl üyeliğe geçen onursal üyeleri giriş bağışı ve yıllık aidat ödemekten muaf tutabilir.

Derneğin Gelirleri : 

Madde 28: Derneğin Gelir Kaynakları;

a) Üye aidatı,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, sportif ve kültürel çalışmalar , konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,
c) Derneğin mal varlığından ve işletmelerinden elde edilen gelir,
d) Bağışlar ve yardımlar,    DEFTER VE KAYITLAR :  Madde 29 : Dernek ,aşağıda yazılı defter ve kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tutar ve günceleştirir . 

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, kişisel bilgileri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
b) Karar Defteri  : Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numarasırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar ayrı ayrı , tarih sırası ile bu deftere kaydolur.
d) Evrak Dosyaları :  Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda düzenli şekilde saklanır.
e) Arşiv Dosyası : Önemli ve süreklilik arzeden evraklar arşive saklanır, ayrıca dosyalanır ve kaydedilir.
f) Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
g) Demirbaş Defteri  : Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu defterin noterden tasdikli olması zorunludur.    GELİR VE GİDERLERDE USUL :  Madde 30 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler için harcama belgesi yapılır.Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilir.    DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :  Madde 31 : Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, Dernek Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak dernek içi faaliyetlerin kontrol ve takibi açısından, dernek tüzüğüne göre hükmü belirtilmiş fakat yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak üzere, üyelerle dernek organları ve yöneticiler konusunda yardımcı olmak amacıyla, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak, Yönetmelikler çıkarılabilir.    FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :  Madde 32 : Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun ,derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 (üçte ikisi)’nin toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda, bu  çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12 nci maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne  olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi; Yönetim Kurulu tarafından yazı ile 5 (beş) gün içinde,  mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığı; Kızılay Kurumuna bırakılır.    TÜRK MEDENİ KANUNU UYGULAMASI :  Madde 33 : Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu; bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.    TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :  Madde 34 : Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve değişiklik önerilerinin yeterli bir süre önce yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanılması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) oyudur. Şubeler, tüzüklerini Genel merkez tüzüğü esaslarına göre hazırlarlar ve Dernekler kanununa uygun olarak Merkez Yönetim kurulu kararları çerçevesinde kurulurlar.    DERNEK KURUCULARI :  Madde 35 : Dernek kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları ile ikametgahları; aşağıdadır.

  Adı Soyadı    Meslek ve Sanatı    Uyruğu    İkametgahı 
Bünyamin ATİK  Sanayici  T.C. Alkent Manolya 2/9 Etiler / İstanbul
Prof.Dr. Ali BEBA  Yönetici T.C. Alkent-Manolya 5/2 Etiler / İstanbul
Rüştü MERTCAN Ticaret T.C. Fındıkzade CevdetpaşaCad.No:51  İstanbul
Ahmet VARDAR Gazeteci  T.C. Akatlar Maya Sitesi E:1 Blok D:5 Etiler/İst.
Tarık ŞEHMEN İnşaat Müh. T.C. Cami Sok.Sehmen  Ap  No:2 Yeniköy/ İstanbul
Arif MATRAŞ Sanayici  T.C. Alkent Etiler / İstanbul
Ali ŞEN  Sanayici  T.C. Sümbül Sok.no:29 Levent / İstanbul
Salih BÜYÜKBAYRAK Sanayici T.C. Yeşilyalı Sok.No:6 D:3   Yeşilköy/ İstanbul
Adnan VARDARLI  Sanayici  T.C Sarıgül Sok. 1/1 Caddebostan/İstanbul 

Sitemizde yayınlanan makale, yazı, döküman, dosyalar ve resimler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2014 Ruyiad Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap